Clara Slainte mug (good health)

Clara Slainte mug (good health)